از شقیق ( 1 )  منقول است که پنج چیز را از هفتصد عالم پرسیدم و همگی به یک نحو جواب مسائل مرا دادند .

پرسیدم : عاقل کیست ؟ گفتند : کسی که دنیا را دوست نداشته باشد .

پرسیدم : زیرک چه کسی است ؟ گفتند : کسی که فریفته و مغرور دنیا نشود .

پرسیدم : غنی کیست ؟ گفتند : کسی که راضی باشد به آنچه خداوند قسمت او کرده .

پرسیدم : فقیر کیست ؟ گفتند : آن کس که دلش در طلب زیاده باشد .

پرسیدم : بخیل کیست ؟ گفتند : کسی که منع کند حقّ الله را که در مالش تعلّق گرفته باشد .

( منبع : کتاب ارزشمند تتمة المنتهی تاریخ خلفا و علما ، تألیف شیخ عبّاس قمّی رحمة الله علیه )

( 1 ـ ابو علی شقیق بلخی ابن ابراهیم صوفی ، از بزرگان مشایخ خراسان و استاد حاتم أصمّ بوده و احتمال تشیّع در حقّ او داده اند . به سال 174 در بلاد ماوراءالنّهر وی را به تهمت رفض کشتند . )