بزرگی می گفت : مردم در هیچ یک از نعمت های الهیّه از خدا راضی نیستند مگر در عقل ، چون از هر نعمت هر قدر داده باشد می گویند کم است ، امّا در عقل نمی گوید کم است بلکه همه رضایت دارند که عقل کامل به آنها داده است .

( منبع : کتاب ارزشمند الکلام یجرّ الکلام ، به قلم آیت الله حاج سیّد احمد زنجانی رحمة الله علیه جلد اوّل صفحه ی 34 )