نوشته اند مرحوم مقدّس اردبیلی برای کمک به یک سیّد ، توصیه نامه ای به شاه طهماسب نوشت و او را در آن نامه « برادر » خطاب کرد .

شاه دستور داد نامه را بعد از مرگش در کفنش بگذارند که در موقع سؤال با نکیر و منکر به همین لقب برادری مقدّس اردبیلی احتجاج نماید .