1 ) الإمَامُ عَلیٌّ عَلَیهِ السَّلام : الإیثَارُ أعلَی المَکَارِم ؛ ایثار برترین صفات عالی انسانی است .

2 ) رسُولُ اللهِ صلّی اللهُ علیه و آله : ظُلمُ الأجِیرِ أجرَهُ مِن الکَبَائِرِ ؛ کم دادن مُزذ مُزدبَر ( کارگر ) از گناهان بزرگ است .

3     الإمَامُ عَلیٌّ عَلَیهِ السَّلام : نَفَسُ المَرءِ خُطَاهُ إلَی أجَلِهِ ؛ نَفَس های آدمی گام های او به سوی مرگ است .

4   )  الإمَامُ عَلیٌّ عَلَیهِ السَّلام : إشغَلُوا أنفُسَکُم مِن أمرِ الآخِرَهِ بِمَا لابُدَّ لَکُم مِنهُ ؛ خود را به کار آخرت که ناگزیر از آنید سرگرم دارید .

5 )  رسُولُ اللهِ صلّی اللهُ علیه و آله : المُؤمِنُ یَأکُلُ بِشَهوَهِ أهلِهِ ، وَ المُنَافِقُ یَأکُلُ أهلُهُ بِشَهوَتِهِ ؛ مؤمن با اشتهای خانواده ی خود غذا می خورد و منافق ، خانواده اش با اشتهای او چیز می خورند » .

6)  الإمَامُ عَلیٌّ عَلَیهِ السَّلام : لابُدَّ لِلنَّاسِ مِن أمِیرٍ ، بَرٍّ أو فَاجِرٍ ؛ مردم را ناچار فرمانروایی باید ، نیکوکار یا تبهکار »

7)  رسُولُ اللهِ صلّی اللهُ علیه و آله : خَیرُ أُمَّتی أزهَدُهُم فِی الدُّنیَا ، وَ أرغَبُهُم فِی الآخِرَهِ ؛ بهترین افراد امّت من آنهایند که به دنیا بی اعتناتر و به آخرت مشتاقتر باشند » .

8) رسُولُ اللهِ صلّی اللهُ علیه و آله : أخوَفُ مَا أخَافُ عَلَی أُمَّتی زَهرَهُ الدُّنیَا وَ کَثرَتُهَا ؛ ترسناک ترین چیزی که از آن برای امّت خود می ترسم درخشندگی و فراوانی متاع دنیاست » .  

9 ) رسُولُ اللهِ صلّی اللهُ علیه و آله : « إنَّمَا سُمِّیَ الرَّمَضَانُ لأنَّهُ یَرمَضُ الذُّنُوبَ ؛ رمضان ، بدین سبب رمضان نامیده شده است که گناهان را می سوزاند » .

10 )  الإمَامُ عَلیٌّ عَلَیهِ السَّلام : البَخِیلُ خَازِنٌ لِوَرَثَتِهِ ؛ آدم بخیل خزانه دار وارثان خود است » .  

11 )   الإمَامُ عَلیٌّ عَلَیهِ السَّلام : مَا هَدَمَ الدِّینَ مِثلُ البِدَعِ ؛ چیزی مانند بدعتها دین را ویران و تباه نکرده است » .   

12)   الإمَامُ عَلیٌّ عَلَیهِ السَّلام : التَّبذِیرُ عُنوَانُ الفَاقَهِ ؛ ولخرجی سرلوحه ی فقر و ناداری است » . 

 

 

13 )  الإمَامُ عَلیٌّ عَلَیهِ السَّلام  : « مَن إفتَخَرَ بِالتَّبذِیرِ اُحتُقِرَ بِالإفلاَسِ ؛ هر کس به ولخرجی افتخار کند با تُهیدستی خُرد و خوار شود » . 

 

14 )  الإمَامُ عَلیٌّ عَلَیهِ السَّلام : « إذَا ظَهَرَتِ الجِنَایَاتُ إرتَفَعتِ البَرَکَاتُ ؛ هر گاه جنایت ها آشکار شود برکت ها از میان برود » .   

 

15 ) رسُولُ اللهِ صلّی اللهُ علیه و آله : « إنَّ اللهَ یُبغِضُ المُعَبِّسَ فِی وَجِ إخوَانِه ؛ خداوند کسی را که به چهره ی برادر خود رو تُرش کند دشمن می دارد » .