از پیامبر خاتم حضرت محمّد مصطفی صلی الله علیه و آله نقل شده است که : « از برای مؤمنین بر یکدیگر سی حق است ، که انسان بریء الذّمه نمی شود مگر با به جای آوردن آنها ، و یا اینکه از او عفو نماید و از تقصیر وی در ادای حقّش در گذرد :

1 ـ  اگر گناهی در حقّ او از برادر مؤمن سر زند یا تقصیری از وی صادر شود ، از او بگذرد .

2 ـ  اگر غریب باشد ، او را دلداری دهد و با وی مهربانی نماید .

3 ـ  چنانچه بر عیبی از او اطّلاع دارد ، بپوشاند .

4 ـ  اگر لغزشی از وی به وجود آید ، چشم از او بپوشاند .

5 ـ  اگر عذر خواهی نماید ، عذر او را بپذیرد .

6 ـ  اگر کسی غیبت مؤمنی را کند ، وی را منع نماید .

 7 ـ  آنچه را خیر او می داند ، به وی برساند و پند و نصیحت از او باز نگیرد .

8 ـ  دوستیِ او را محافظت کند و شرایط دوستی را به جای آورد .

9 ـ  حقوق وی را منظور داشته باشد .

10 ـ اگر مریض باشد ، از او عیادت کند .

11 ـ  به جنازه ی وی حاضر شود .

12 ـ  هر وقت او را بخواند ، اجابت کند .

13 ـ اگر هدیه ای برای او بفرستد ، بپذیرد .

14 ـ اگر با او نیکی کند ، پاسخ خوبی بدهد .

15 ـ اگر نعمتی از او برسد ، شکر آن را به جای آورد .

16 ـ وی را یاری نماید .

17 ـ ناموس و آبروی او را در مورد خانواده اش محافظت کند .

18ـ  حاجت وی را بر آورد .

19 ـ آنچه از وی بخواهد ، رد نکند .

20 ـ اگر عطسه کند ، تحیّت نماید . ( یَرحَمَکُم الله بگوید )

21 ـ گمشده ی او را راهنمائی نماید .

22 ـ سلام وی را جواب گوید .

23 ـ با او به گفتار نیگ تکلّم نماید .

24 ـ نعمت های وی را نیکو شمارد .

25 ـ قسم های او را تصدیق نماید .

26 ـ با او دوستی کند و از دشمنیِ وی بپرهیزد .

27 ـ او را یار یکند .

28 ـ او را تسلیم دشمن نکند .

29 ـ از برای او دوست بدارد آنچه را برای خود دوست می دارد از نیکی ها .

30 ـ از برای او دوست نداشته باشد آنچه از برای خود دوست نمی دارد از بدی ها . »

( منبع : کتاب ارزشمند « معراج السّعاده » مرحوم ملاّ احمد نراقی رحمة الله علیه صفحه 69 )