نازائی - ناباروری

تلقیح مصنوعى‏

 برداشت از سایت امام خامنه ای


س 1272: الف ـ آیا لقاح آزمایشگاهى در صورتى که اسپرم و تخمک از زن و شوهر شرعى باشد، جایز است؟
 ب ـ بر فرض جواز، آیا جایز است این کار توسط پزشکان اجنبى صورت بگیرد؟ و آیا فرزندى که از این طریق به دنیا مى‏آید ملحق به زن و شوهرى است که صاحب اسپرم و تخمک هستند؟
 ج ـ بر فرض که عمل مذکور فى‌نفسه جایز نباشد، آیا موردى که نجات زندگى زناشویى متوقف بر آن باشد، از حکم عدم جواز استثنا مى‏شود؟
ج: الف ـ عمل مذکور فى‏نفسه اشکال ندارد ولى واجب است از مقدمات حرام مانند لمس و نظر اجتناب شود.
 ب ـ کودکى که از این طریق متولد مى‏شود ملحق به زن و شوهرى است که صاحب اسپرم و تخمک هستند.
 ج ـ گفته شد که عمل مذکور فى‌نفسه جایز است.

س 1273: گاهى بعضى از زوج‏ها به علت عدم تخمک گذارى در زن که وجود آن براى عمل لقاح ضرورى است، مجبور به جدایى شده و یا به علت عدم امکان درمان بیمارى و بچه‏دار نشدن، با مشکلات زناشویى و روحى مواجه مى‏شوند، آیا در این صورت جایز است که به روش علمى از تخمک‏گذارى زن دیگرى براى انجام عمل لقاح با نطفه شوهر در خارج از رحم استفاده شود و سپس نطفه لقاح یافته به رحم آن زن منتقل گردد؟
ج: عمل مذکور هرچند فى‏نفسه اشکال ندارد ولى کودکى که از این طریق متولد مى‏شود ملحق به صاحب نطفه و تخمک بوده و الحاق آن به زنى که صاحب رحم است مشکل مى‏باشد لذا باید نسبت به احکام شرعى مربوط به نسب، احتیاط رعایت شود.

س 1274: اگر نطفه از شوهر گرفته شود و بعد از وفات او با تخمک همسرش لقاح شده و سپس به رحم او منتقل شود، اولاً آیا این عمل شرعاً جایز است؟ ثانیاً آیا کودکى که متولد مى‏شود فرزند آن مرد است و از نظر شرعى به او ملحق مى‏شود؟ و ثالثاً آیا فرزندى که به دنیا مى‏آید از صاحب نطفه ارث مى‏برد؟
ج: عمل مذکور فى‏نفسه اشکال ندارد و کودک به صاحب تخمک و رحم ملحق مى‏شود و الحاق آن به صاحب نطفه هم بعید نیست ولى از او ارث نمى‏برد.

س 1275: آیا تلقیح نطفه مردى اجنبى به همسر مردى که بچه‏دار نمى‏شود، از طریق قراردادن نطفه در رحم او جایز است؟
ج: تلقیح زن از طریق نطفه مرد اجنبى فى‏نفسه اشکال ندارد ولى باید از مقدمات حرام از قبیل نگاه و لمس حرام و غیر آنها اجتناب شود و به هر حال در صورتى که با این روش کودکى به دنیا بیاید، ملحق به شوهر آن زن نمى‏شود بلکه ملحق به صاحب نطفه و به زنى است که صاحب رحم و تخمک است.

س 1276: اگر زن شوهردارى به علت یائسگى یا غیر آن تخمک‏گذارى نکند، آیا جایز است تخمکى از زن دوم شوهرش بعد از تلقیح با نطفه شوهر به رحم او منتقل شود؟ و آیا در این مورد تفاوتى هست بین اینکه او یا زن دوم همسر دائم باشند یا موقت؟
 2 ـ کدامیک از دو زن مادر کودک خواهند بود؟ صاحب تخمک یا صاحب رحم؟
 3 ـ آیا این عمل در صورتى که نیاز به تخمک همسر دیگر به خاطر ضعف تخمک زن صاحب رحم باشد به حدّى که در صورت لقاح نطفه شوهر با آن، خوف این وجود داشته باشد که کودک معیوب متولد شود، نیز جایز است؟
ج: 1 ـ اصل عمل مذکور شرعاً مانعى ندارد و در این حکم، فرقى نیست بین اینکه نکاح آنان دائم باشد یا منقطع و یا یکى دائم باشد و یکى منقطع.
 2 ـ کودک ملحق به صاحب اسپرم و تخمک است و الحاق او به صاحب رحم هم، مشکل است، بنا بر این باید در ترتیب آثار نسب، نسبت به وى احتیاط مراعات شود.
 3 ـ این کار فى‏نفسه جایز است.
س 1277: آیا در صورتهاى زیر تلقیح زن با نطفه شوهرش که از دنیا رفته، جایز است؟
 الف ـ بعد از وفات شوهر ولى قبل از انقضاى عدّة
 ب ـ بعد از وفات او و بعد از انقضاى عدّة
 ج ـ اگر آن زن بعد از فوت شوهرش با مرد دیگرى ازدواج نماید، آیا جایز است خود را با نطفه شوهر اولش تلقیح کند؟ و آیا در صورت فوت شوهر دوم، جایز است خود را با نطقه شوهر اولش بارور کند؟
ج: این عمل فى‏نفسه اشکال ندارد و فرقى نمى‏کند که قبل از انقضاى عدّة باشد یا بعد از آن و همچنین فرقى نیست بین اینکه ازدواج کرده باشد یاخیر، و در صورت ازدواج هم فرقى نمى‏کند که لقاح با نطفه شوهر اولش بعد از وفات شوهر دومش باشد یا در حال حیات او، ولى اگر شوهر دوم او زنده باشد باید این کار با اجازه و اذن او صورت بگیرد.

س 1278: امروزه مى‏توان تخمک‏هایى را که در خارج از رحم بارور شده‏اند در مکانهاى مخصوصى به‌طور زنده نگهدارى کرد و در صورت نیاز آنها را در رحم صاحب تخمک قرار داد، آیا این کار جایز است؟
ج: این عمل فى‏نفسه اشکال ندارد.

////////////////////////////////////

رحم اجاره‌اى

رحم بانویى به هر علت قادر به نگاهدارى جنین نیست و سقط مى‌کند. با آمیزش نطفه‌ى وى و شوهرش در آزمایشگاه و انتقال جنین به رحم زن دیگر که به اصطلاح مادر جانشین و یا مادر قائم مقام نامیده مى‌شود، بچه رشد مى‌کند و به موقع متولد مى‌شود و برابر قرارداد مزد معینى به مادر جانشین داده مى‌شود تا کودک تحویل زن و شوهر گردد:
س1: آیا این امر مى‌تواند جایز باشد؟

ج) این عمل فى حد نفسه منعى ندارد و باید از لمس و نظر حرام اجتناب شود وگرفتن اجرت براى رحم مستاجره منعى ندارد.
س2: اگر این عمل چه جایز باشد و یا نه، به هر حال انجام بگیرد و با وجود اینکه، این کودک در رحم مادر جانشین بزرگ شده است، اما داراى صفات ارثى زن اول مى‌باشد. با توجه به آیه دوم سوره مبارکه ى مجادله به کدام یک از این دو زن تعلق دارد و وارث کدام یک از آنهاست؟

ج) بچه ملحق به صاحب اسپرم وتخمک مى باشد و در زمینه احکام شرعى نسبت به رحم اجاره‌اى احتیاط رعایت شود البته اگر این زن با رعایت شرایط رضاع به بچه شیر دهد محرمیت حاصل مى‌شود.

////////////////////

اجاره رحم براى بزرگ کردن جنین دیگران

س: اجاره دادن یا اجاره کردن رحم زن براى تلقیح نطفه‌ى مرد اجنبى، چه حکمى دارد؟
ج)‏ عمل مذکور فى‏نفسه اشکال ندارد ولى واجب است از مقدمات حرام مانند لمس و نظر اجتناب شود.

///////////////////

احکام نسب و محرمیت نوزاد حاصل از رحم اجاره‌اى

س: بر فرض جواز بارورى مصنوعى زن با اسپرم غیر شوهر، پدر بچه کیست؟ شوهر یا فرد صاحب اسپرم؟ و بر فرض اگر صاحب اسپرم پدر تلقى شود و فرزند نیز دختر باشد، آیا شوهر زن به این دختر محرم است؟ در صورتى که پسر باشد آیا زن به این پسر محرم است؟

ج) پدر او فرد صاحب اسپرم است ـ در صورتى که عمل زناشویى بین زن و شوهر انجام شده این دختر ربیبه او محسوب شده و به او محرم مى باشد ـ  در فرض مذکور که تخمک از زن است به او محرم مى‌باشد.

////////////////////////////

لقاح خارج رحم

اخیراً نطفه زن و مرد را گرفته، در خارج از رحم با هم لقاح مى‌دهند و در رحم زن قرار مى‌دهند:

س1: آیا این عمل در صورتى که زن و مرد، همسر هم باشند، جایز است؟

ج) عمل مزبور فى حد نفسه اشکال ندارد.
س2: اگر این کار مستلزم نگاه کردن به عورت غیر یا لمس آن باشد، جایز است؟
ج) جایز نیست.
س3: در صورتى که بدون این راه بچه‌دار نشوند، وظیفه چیست؟
ج) چنانچه ضرورت اجتناب ناپذیرى در میان باشد عمل مزبور اشکال ندارد.

////////////////////////

خارج کردن زود هنگام جنین از رحم مادر

 

س: آیا خارج کردن جنین از رحم مادر، زودتر از موعد مقرر، و رشد آن تحت مراقبت‌هاى ویژه و یا در دستگاه مخصوص (انکوباتور)، جایز است؟


ج) عمل فوق فى نفسه اشکال ندارد .

////////////////////////

حکم خون خارج شده بعد از برداشتن رحم

س: پس از عمل جراحى براى خارج کردن رحم (بدلیل بیمارى) حکم خون مشاهده شده از لحاظ انجام فرائض عبادى چیست؟
ج) اگر خون جراحت باشد مثل سایر خون‌هایى است که از جراحت مى‌باشد و در غیر این صورت ممکن است خون حیض و یا استحاضه باشد.

////////////////////////

استفاده از تخمک زن اجنبى با وجود تخمک ضعیف زوجه براى بارورى
س: تخمکهاى زنى ضعیف مى‌باشد و لذا فرزندان ناقص الخلقه‌اى به دنیا مى‌آورد آیا جایز است تخمک زن دومى را در آزمایشگاه با اسپرم شوهر زن اول لقاح دهند و سپس جنین را به رحم زن اول منتقل نمود؟
ج) فى نفسه منعى ندارد.

//////////////////////

خارج کردن زود هنگام جنین از رحم مادر براى نجات جان او

س: اگر دکتر متخصص تشخیص دهد که اگر جنین با عمل جراحى خارج شده و در دستگاه نگهدارى شود به حیات خود ادامه خواهد داد، آیا جایز است که اقدام به عمل جراحى شود؟ آیا حکم مسأله قبل از ولوج روح و بعد از آن فرق دارد یا نه؟
ج)‏ با فرض اینکه جنین در دستگاه زنده خواهد ماند، بیرون آوردن آن اشکالى ندارد و فرقى بین قبل از ولوج روح و بعد از ولوج روح نیست.

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید